Regelement competitie 2023

 1. Deelname is aan de orde na betaling van het inschrijfgeld van € 80,.
 2. Onvoorziene (b.v. bezet viswater) en extreme weersomstandigheden (bv. storm, onweer) kunnen leiden tot afwijking van dit schema dan wel het afbreken van reeds begonnen wedstrijden. Alleen de wedstrijdcommissie beslist hierover. Er is geen vast van tevoren bepaalde uitwijklocatie. Per situatie zal de wedstrijdcommissie beslissen.
 3. Onweer is altijd reden tot (tijdelijk) stopzetten van de wedstrijd.
 4. Bij wedstrijden die worden afgebroken geldt, dat de wedstrijd en dus ook de vangst wordt geteld indien de wedstrijd voor meer dan ¾ is gevist. In andere gevallen wordt de wedstrijd dus als niet gevist beschouwd.
 5. Er wordt gevist op gewicht. Alle vis telt op barbeel, paling, snoek en snoekbaars na. Paling dient na vangst onmiddellijk in het water te worden teruggezet.
  Er mag niet meer dan 25 kg in een leefnet zitten ,alles wat er meer in zit wordt niet mee gerekend. Er is een aparte competitie voor de grootste brasem en grootste karper gevangen gedurende de wedstrijd. Het beste dag resultaat van de gehele competitie.

Rivierdonderpadjes: Indien de vangst uitsluitend uit Rivierdonderpadjes bestaat, wordt er 10 gram gewicht per Rivierdonderpadje toegekend. Bij  meer vis worden de Rivierdonderpadjes gewoon meegewogen.

 1. Hengelkeuze is vrij.
 2. Het is niet toegestaan met meer dan één hengel tegelijkertijd te vissen. Reserve en/of voerhengels dienen geheel op de oever bewaard te worden (dus ook niet boven of deels in het water). Tijdens het voeren met een tweede hengel is het niet toegestaan een onderlijn met haak gemonteerd te hebben. Overtreding van dit artikel leidt onherroepelijk  tot diskwalificatie zonder mogelijkheid tot verbetering.
 3. Er wordt gevist en gevoerd vanaf aanvang wedstrijd (geluidsignaal). Zwaar voeren is alleen direct na het startsignaal toegestaan. Gedurende de gehele wedstrijd mag licht worden bijgevoerd.
 4. Rode maden, verse de vase en kunstaas zijn niet toegestaan. Imitatie aassoorten zoals imitaties van maden, wormen, pellet, maïs en dergelijke zijn wel toegestaan. Overtreding leidt onherroepelijk tot uitsluiting voor die wedstrijd. Bij herhaling zal de wedstrijdcommissie zich beraden over te nemen acties
 5. Loting geschiedt, behoudens bij calamiteiten, de avond voor aanvang wedstrijd door de wedstrijdcommissaris. Loting geschiedt volgens een systeem dat er voor zorgt dat over het gehele seizoen heen er een evenwichtige verdeling plaatsvindt van de kop- en staartstekken.
 6.  Bij verhindering van deelname aan een wedstrijd is afzeggen verplicht. Dit kan dan tot vrijdagavond 18.00 uur aan de wedstrijdcommissie (bv middels de app) worden doorgegeven.
 7. Bij minder dan 4 deelnemers per vak vervalt de wedstrijd (er moeten dus minimaal 8 vissers aanwezig zijn om de wedstrijd te laten tellen).
 8. Bij het uitzetten van de kantnummers staan de nummers van links naar rechts. Vissers uit poule A en B loten gewoon door elkaar heen. De deelnemers op de kop- en het staartnummers zijn verantwoordelijk voor het meenemen van de vlaggen.
 9. Per vak zijn twee prijzen te winnen. Prijzen worden bepaald volgens een bekend koppelsysteem. Dagwinnaar is het koppel met het hoogste samengesteld vakgewicht.
 10. Geen vis gevangen betekent toekenning van het maximale aantal punten van die dag.
 11. Met kennisgeving afwezig is er een vooraf vastgesteld aantal punten, (voor 2023 is dat bij 19 deelnemers 11 punten). Wel verbeterbaar.
 12. Zonder kennisgeving afwezig, betekent hetzelfde aantal punten als bij “met kennisgeving afwezig”, echter zonder de kans te verbeteren.
 13. Vertrekken tijdens de wedstrijd. Zonder goede reden vertrekken betekent 12 strafpunten zonder kans op verbeteren.
 14. Er worden 16 wedstrijden gevist, waarvan er 10 tellen voor het klassement.
  Iedereen moet dus de intentie hebben om minimaal 10 wedstrijden mee te vissen
 15. Kom je niet aan het aantal van 10 wedstrijden dan vervalt het klassement
 16. Nieuwe deelnemers starten altijd in de B-poule. Er wordt gevist met promotie en degradatie. De eerste twee vissers uit de B-poule promoveren naar de A poule en de nummers laatst en voorlaatst uit de A-poule degraderen naar de B poule.

_________________

 1. Gastvissers: Deze kunnen, indien de wedstrijdcommissie dat toestaat, met een maximum van 1 per vak en buiten mededinging meedoen. Verzoeken daartoe moeten uiterlijk donderdag voorafgaande aan de wedstrijd bij de wedstrijdcommissie ingediend zijn. Om competitievervalsing te voorkomen zijn de laatste vier wedstrijden uitgesloten van deelname door gastvissers.
 2. Een ieder draagt zelf zorg voor de benodigde visvergunning(en) van het betreffende viswater. De organisatie zorgt voor de wedstrijdvergunning(en).

___________________________

 1. Parkeren in de berm geschiedt op eigen risico. Geadviseerd wordt parkeervakken te gebruiken.
 2. Het is ten strengste verboden in de vroege ochtenduren geluidsoverlast in welke vorm dan ook te veroorzaken. Mocht door onvoorziene omstandigheden de natuur als openbaar toilet worden gebruikt, dient men rekening te houden met de bewoning. Eventuele de rommel dient opgeruimd te worden.
 3. Een fishfinder en/of voerboot, is voor-en tijdens wedstrijden niet toegestaan

___________________________

 1. Bij aanvang competitie wordt uit oogpunt van veiligheid aan deelnemer (in bruikleen), een veiligheidshesje uitgereikt. Bij afzien van deelname aan wedstrijden en/of competitie, dient het veiligheidshesje bij de wedstrijdleiding ingeleverd te worden.
 2. Deelnemer dient zijn visplek zodanig in te richten dan/wel te gebruiken, dat er voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd geen gevaar voor derden (verkeer) kan ontstaan.
 3. Waar nodig beslist de wedstrijdcommissie in onvoorziene zaken.

____________________________

De Wassenaarse Hengelsport Vereniging, aanvaart behoudens ingevolge de wet, geen enkele aansprakelijkheid voor door deelnemer persoonlijk geleden en/of veroorzaakte schade (aan derden) in wat voor vorm dan ook.

 

Door inschrijving voor deelname aan wedstrijden en competitie, verklaart deelnemer kennis te hebben genomen van- en akkoord te gaan met de artikelen zoals beschreven in dit wedstrijdreglement betreffende het jaar 2023.