Privacyverklaring Wassenaarse Hengelsportvereniging.

 

De Wassenaarse Hengelsportvereniging is gevestigd te Wassenaar. Is opgericht d.d.20 juli 1951 en goedgekeurd bij KB d.d.16 november 1955. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 40408022

Deze privacyverklaring omschrijft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke persoonsgegevens de Wassenaarse Hengelsportvereniging (mogelijk) van u verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt. 

Aanmelden voor een lidmaatschap van de Wassenaarse Hengelsportvereniging geschiedt via Sportvisserij Nederland. De Wassenaarse Hengelsportvereniging heeft met Sportvisserij Nederland een overeenkomst gesloten voor het beheer en verwerken van de ledenadministratie. Sportvisserij Nederland zal in dit geval aangemerkt worden als verwerker van uw persoonsgegevens en derhalve hiervoor verantwoordelijk zijn.

1. Gebruik van persoonsgegevens 

1.1 De Wassenaarse Hengelsportvereniging verwerkt (mogelijk) zelf persoonsgegevens van u indien u:

a. bij ons deelneemt aan bijeenkomsten, cursussen, wedstrijden, evenementen e.d;

b. contact met ons opneemt via e-mail, een contactformulier, schriftelijk of telefonisch. 

1.2 Persoonsgegevens kunnen zijn: 

a. voorletters en achternaam; 

b. geboortedatum; 

c. adres; 

d. e-mailadres; 

e. telefoonnummer; 

f. Leeftijd; 

g. genderidentiteit; 

h. rekeningnummer(s); 

i. eventueel VOG (verklaring omtrent gedrag);

j. browsercookies;

k. voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s), afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

l. Beeldmateriaal.

 

1.3 De Wassenaarse Hengelsportvereniging kan deze gegevens (mogelijk) gebruiken voor:

a. informatie over

Ledenvergadering (en), bijeenkomsten of andere evenementen waaraan u deel kunt nemen;

b. algemene informatievoorziening zoals, beleidsinformatie, dienstverlening en voorlichting;

c. eventuele handhaving zaken;

d. publicatie n.a.v. deelname aan voornoemde activiteiten (artikel 1.1a).

2. Informatie –Wijziging – Bezwaar 

U kunt altijd contact opnemen met de Wassenaarse Hengelsportvereniging middels de geboden mogelijkheden die u vindt op deze website (wassenaarsehsv.nl). Daar vindt u een contactformulier, verschillende telefoonnummers en e-mailadressen voor:

 

a. meer informatie over de wijze waarop de Wassenaarse Hengelsportvereniging persoonsgegevens verwerkt;

b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

c. inzage in de persoonsgegevens die de Wassenaarse Hengelsportvereniging met betrekking tot u verwerkt;

d. bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door de Wassenaarse Hengelsportvereniging.

3. Beveiliging van uw gegevens 

3.1 De Wassenaarse Hengelsportvereniging heeft met Sportvisserij Nederland een overeenkomst gesloten voor het beheer en verwerken van de ledenadministratie. Sportvisserij Nederland biedt een afdoende bescherming van uw gegevens.

3.2 De Wassenaarse Hengelsportvereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 

 3.3 De Wassenaarse Hengelsportvereniging treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. 

4. Beleid met betrekking tot het publiceren van beeldmateriaal (foto’s/film). 

4.1 Beeldmateriaal verkregen bij deelname en/of aanwezigheid tijdens diverse activiteiten zoals, wedstrijden, evenementen, cursussen, vergaderingen e.d. kan (mogelijk) in het belang van de Wassenaarse Hengelsportvereniging gebruikt worden voor publicatie in de diverse media. (nieuwsbladen, website en sociale media etc.) 

4.2 Als deelnemer aan activiteiten welke door de Wassenaarse Hengelsportvereniging worden georganiseerd, stemt deelnemer in met de mogelijkheid van het door de Wassenaarse Hengelsportvereniging publiceren van beeldmateriaal. Dit behoudens indien de deelnemer voorafgaand aan een deelname van een activiteit, hier tegen schriftelijk bezwaar heeft aangetekend.

4.3 Indien er enige twijfel bestaat over mogelijke privacybelangen van kwetsbare groepen (met name kinderen), zal de Wassenaarse Hengelsportvereniging voorafgaand aan een activiteit melding maken van de intentie om ingekomen beeldmateriaal te gebruiken voor publicatie.

4.4 Mocht een afgebeeld persoon alsnog een redelijk privacybelang hebben om zich tegen publicatie van beeldmateriaal te willen verzetten, dan kan de vereniging na verzoek van betrokkene van publicatie afzien.  

5. Derden 

5.1 De Wassenaarse Hengelsportvereniging kan uw gegevens (mogelijk) aan de volgende derden verstrekken: 

a. aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en andere hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;

b. NOC*NSF waarvan De Wassenaarse Hengelsportvereniging lid is; 

c. personen en instanties belast met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving. 

5.2 De Wassenaarse Hengelsportvereniging verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 5.1 tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Een uitzondering hierop is, indien de Wassenaarse Hengelsportvereniging daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

6. Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden geactualiseerd. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te raadplegen. 

Wassenaar, 1 februari 2024