Verslag ALV WHSV

 

Waar : De Mijlpaal te Katwijk.

Wanneer : Maandag 6 november 2023

Aanvang : 20.00 uur

 

Aanwezig :

André Breijer Voorzitter/ notulist;

Dennis Oomen Vice Voorzitter/ Commissaris Karperzaken;

Bram Zwanenburg Commissaris Wedstrijdafdeling;

Hans den Reijer Assistent Wedstrijdleiding/ Wet- & Regelgeving;

Dirk Koolmoes Assistent Wedstrijdleiding;

Ronald Hulst Wedstrijdvisser;

Boet Kastanja Wedstrijdvisser;

Jan van de Oever Wedstrijdvisser;

Bert Kom Wedstrijdvisser;

Rob van Leeuwen Wedstrijdvisser;

Willem Stoutjesdijk Wedstrijdvisser;

Ton Hakkeling Wedstrijdvisser;

Willem Gijsman Wedstrijdvisser;

Piet Mieloo Wedstrijdvisser.

Willem van Duin

 

Afgemeld:

Adri de Troije ZT/ Penningmeester/Secretaris Ledenadministratie;

Kees Riem Webmaster;

Fred van Eijck Wedstrijdvisser

 

 

1. Opening door de voorzitter:

Iedereen van harte welkom bij deze speciale ALV, vanwege het gemis van Adri de Penningmeester/Secretaris vanwege een ziekenhuisopname wegens een nierbekkenontsteking en een niersteen. 

Zijn taak zal door de VZ worden overgenomen.

 

De aanwezigen werden verzocht om te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen voor diegene die ons ontvallen zijn waaronder Fred Verhoeven en Dirk Ouwehand.

 

Na 1 minuut werden de aanwezigen bedankt en werd er begonnen met de vergadering.

Door de voorzitter werd de agenda besproken en uitgelegd.

1. Opening.

2. Accorderen notulen van de ledenvergadering van maandag 21 november 2022.

3. Mededelingen van het bestuur;

4. Rekening en verantwoording over de financiële huishouding 2022-2023.

5. Mededelingen secretariaat/ ledenadministratie;

6. Pauze (drankje van het bestuur).

7. Wedstrijdzaken 2023:

• Competitie:

• Terugblik 2023;

• Vooruitblik 2024.

- Het loten.

8. Bijzondere wedstrijden:

• Wedstrijd Piet Meijvogel bokaal.

• Koppelwedstrijd WHSV samen met HSV Sikkens en HSV de Leede

• Gelote Koppelwedstrijd;

• Vaste stok wedstrijd;

• Pennekevolt België;

• BBQ-wedstrijd;

• Prijsuitreiking competitie 2023.

9. Karper Afdeling;

10. Activiteiten:

11. Rondvraag.

12. Afsluiting van de ALV, (drankje van het bestuur).

 

 

2. Accorderen van de notulen van 2019:

De voorzitter legde uit dat er 2 exemplaren van de notulen van 2022 op tafel liggen, hij vraagt de aanwezigen om deze door te nemen, eventueel in de pauze, mocht er hier nog vragen over zijn, zullen die in de rondvraag worden beantwoord.

Er werd besloten om de notulen nu af te ronden en unaniem werden de notulen goedgekeurd.

 

3. Voorwoord van de voorzitter

 

1. Bestuursvergadering:

a. Het bestuur komt bijna elke 1ste maandag van de maand bijeen hier in de Mijlpaal in Katwijk, om de bestuurlijke zaken van de vereniging te bespreken en uit te voeren.

 

b. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor ieder lid van de vereniging toegankelijk. Ook de bestuurlijke stukken zoals de notulen van de vergaderingen zijn bij de voorzitter door een ieder op te vragen. Stuur even een mail naar voorzitter@wassenaarsehsv.nl en ik stuur de notulen naar de afzender op.

 

c. Geef alleen wel even aan als je een vergadering wil bijwonen.

 

2. Feestavond 2022:

a. Is in verband met de Corona perikelen was deze verplaats naar 11 aug 2023. Van diverse mensen te horen gekregen dat het zeer goed bevallen was. Mocht alleen wat langer. Er werd aangegeven dat het zeer geslaagd was, gelukkig hadden we goed weer, bij slecht weer is de locatie niet geschikt voor 50 personen

 

b. Het bestuur is voornemens om de volgende feestavond weer in december te gaan houden, samen met de prijsuitreiking van de competitie, als er liefhebbers zijn om mee te helpen om het een en ander te organiseren, graag opgeven bij het dagelijks bestuur Adri en ondergetekende.

 

3. Wat heeft het bestuur voor u gedaan:

a. Zoals reeds eerder aangegeven ben ik met de nieuwe Vice Voorzitter om de tafel gegaan, dit is Dennis Oomen, hij heeft aangegeven dat hij bereid is om mijn functie over een aantal jaren over te nemen.

 

b. Een van de hot items waar het bestuur mee heeft geworsteld is het feit dat de bouw van Valkenhorst op het voormalig vliegveld Valkenburg, niet zo snel gaat als dat we zouden willen.

Hieraan gekoppeld is de vraag of de grote vijver die gepland was binnen het bouwproject er wel zal komen.

Ervan uitgaande dat wij als “Vliegende Visser” het visrecht weer kunnen krijgen op dit water hebben we als bestuur daarvoor geld vrij gehouden om eventueel rondom de geplande vijver 15 steigers te plaatsen (o.a. ook voor mindervaliden!), maar de toekomst laat zien dat dit waarschijnlijk niet mogelijk is.

 

Daarom moet door het bestuur worden gezocht naar een verantwoorde besteding van de geplande uitgaven, we hebben een gezonde vereniging en in de toekomst willen we ook geen gezonde vereniging blijven.

 

4. Karper afdeling:

Ook dit jaar zijn er diverse rondleidingen door Dennis uitgevoerd over het voormalig MVKV, daarvoor mijn dank, daar zal hij zelf verder over uitweiden. 

Invoering APV, wordt door Dennis verder behandeld.

 

5. Barpersoneel:

a. De dames achter de bar, Neel en Petra, van harte welkom

b. Alvast bedankt voor je hulp vanavond, 

 

6. ICT:

Ook op dit gebied wordt er druk aan de weg getimmerd, Kees Riem

Heeft een nieuwe Website gebouwd en we hebben allemaal een nieuw emailadres gekregen voor de email provider Jimdo.

 

 

7. Bedanken:

Ik wil van dit moment gebruik maken om de diverse commissarissen van onze vereniging te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.

Samen met Adri de Penningmeester/Secretaris zijn wij als dagelijks bestuur erg blij met de hulp die we krijgen bij het besturen van de WHSV. Heren, bedank jullie voor de aandacht.

 

5. Rekening en verantwoording over de Financiële Huishouding 2022-2023.

Deze werden voorgelezen door de voorzitter, waarbij er 10 exemplaren van de bijlagen waren verdeeld over de diverse tafels.

 

1. Door de toereikende financiën is het niet nodig het Lidmaatschap te verhogen en blijft voor 2024 hetzelfde als in 2023.

 

2. De afdracht voor Sportvisserij Nederland en onze Federatie zijn in 2023 niet verhoogd.

 

3. De betaling van inleg wedstrijden moet voor vervaldatum op tijd betaald zijn dit moet altijd via de Bank (dit is in 2023 uitstekend gegaan)

 

4. Senioren zijn leden boven 13 jaar.

 

a. VISpas en Lidmaatschap WHSV € 29.50 met incasso.

Vispas en Lidmaatschap WHSV € 32.00 per betaling

 

b.  Extra VISpas afdracht en Lidmaatschap €13.50 met incasso

Extra Vispas afdracht en Lidmaatschap €16.00 per betaling

 

c. JeugdVISpas Junior leden € 15.00 met incasso

JeugdVISpas Junior leden € 17.50 per betaling

 

5. Er zullen jeugdleden zijn die in 2024 Senior lid worden en dus een hoger bedrag zullen aantreffen in de betalingsbrief 2024.

 

 

6. Kasboek Financieel overzicht vanaf 01-10-2022 t/m 02-10-2023.

Zie bijlage 1.

 

1. De inkomsten van 2022/ 2023 iets hoger zijn dan 2021/ 2022, dit komt omdat er dit jaar leden aangroei was. Ook komen er bij elke aanmaning € 2,50 erbij, er zijn leden die hierdoor weleens € 36 betalen i.p.v. € 32 (geen Incasso)

 

2. De uitgaven 2022/ 2023 hoger zijn dan 2021/ 2022 dit komt door hogere ICT, en betaling van Servicebureau 2023 al in 2023 gedaan is. 

 

3. Het eindsaldo van 2023 lager is dan 2022. (Meer uitgaven dan inkomsten door 60 leden die NIET betaald hebben.)

 

4. De kascommissie (Bert Kom en Bram Zwanenburg) hebben kascontrole uitgevoerd van 01-10-2022 t/m 10-10-2023 en geen onregelmatigheden gevonden. Vonden de kas overzichtelijk en hebben hun goedkeuring d.m.v. een handtekening bevestigd. 

Dank hiervoor.

Hierna werd de penningmeester door de voorzitter décharge verleend over de gevoerde boekhouding

 

5. Begroting 2024 (bijlage 2)

 

6. Sportvisserij Nederland stuurt betalingsbrief met de mogelijkheid van automatisch incasso, doe je dat dan betaal je € 29.50, doe je dat niet dan betaal je € 29.50 + € 2.50 = € 32. Dit is een regel van hen om betaling via incasso te bedanken.

 

7. Wij betalen uiteraard voor de kosten die zij maken voor de betalingen maar dat is een stuk lager dan als we het zelf doen. Deze kosten zijn voor 2023 € 2128 dit is lager dan vorig jaar i.v.m. minder leden. (PostNL) en meer incasso’s

 

8. Buitenlandse leden betalen € 5,95 meer in 2023 en daarna voor verzendkosten van de VISpas (dus geen extra kosten voor WHSV)

 

 

 

 

 

 

 

Vliegende visser

 

1. De Tokens van de leden Vliegende Visser worden per 31-12-2023 geblokkeerd, dus geen toegang meer op Vliegveld tot betaling 2024 VISpas en betaling vliegende visser binnen is.

 

2. Nieuwe vissers die toegang willen hebben op voormalige Vliegveld Valkenburg moet dat via een mail doen aan ledenadministratie@wassenaarsehsv.nl. Ik zal de aanvragen verwerken en na betaling een rondleiding door Dennis Oomen laten doen en indien nodig een Lidmaatschapsbewijs van de vliegende Visser uitgeven.

 

3. Betalingen lidmaatschap Vliegende Visser en toegang voormalige Vliegveld Valkenburg 2024 worden per brief verstuurd naar de leden van 2023.

 

4. We voor Tankval westzijde (Wassenaar zijde) een looprecht gekregen van de eigenaar van de weilanden dhr. v Paridon, er mag gevist worden tot 1 feb daarna na de eerste snee (maaien) mei/ juni, dit zal worden aangegeven via een bord van WHSV.

 

 

 

Punten van Secretariaat

 

1. Verhuisbericht altijd via mailadres van Sportvisserij Nederland die onze leden registratie doen. Ledenadministratie@vispas.nl.

 

2. Barpersoneel vanavond is Neel en Petra.

 

3. Fred van Eijk bedankt voor sponseren van BBQ-wedstrijd en BBQ België daar wij dit waarderen als vereniging zullen we dit belonen met fles Bacardi en gratis VISpas 2024.

 

4. Bedank ik de sponsoren naar België (F v Eijk; Hengelsport Leiden; en Jeffrey v Veen.)

 

5. Er via de Wassenaars weekblad in 2023 de ALV bekent gemaakt is op 2 Vrijdagen voorafgaande de AL Vergadering

6. Andre Breijer en Dennis Oomen en Hans den Reijer dank voor de tijd om WBTR te inplanteren in Statuten WHSV. cf.  Wet- en regelgeving. Inmiddels zijn de nieuwe Staturen aangeboden bij de Notaris en goed gekeurd.

 

7. Wij de WHSV hebben 96 % van de betalingen ontvangen dat is erg hoog.

 

Punten van Ledenadministratie

 

1. Betalingsbrieven 2024 worden door Sportvisserij Nederland verstuurd en verwerkt na betaling, in 2023 hadden we 986 incasso's en 497 betalingen via Bank.

 

2. In 2024 er weer een gratis jeugdvergunning wordt uitgegeven aan de jeugd onder de 14 jaar (streefdatum 01-01-2024 geen 14 jaar) alle liefhebbers moeten opnieuw inschrijven bij WHSV op mail ledenadministratie@wassenaarsehsv.nl. 

 

3. Betaal op tijd zodat u de VISpas 2024 op tijd weer in huis hebt, voor 1 dec betaalt dan voor 1 jan 2024 in de bus. Vooral de wedstrijdvisser.

 

4. Het is per 1-06-2023 niet meer mogelijk is om via acceptgiro te betalen, dit is om kosten te drukken zodat pas niet duurder wordt.

 

5. Er weer 60 leden van 2023 die niet betaald en opgezegd hebben. Opzegging moet voor 01-oktober van het lopende jaar bij de Ledenadministratie binnen zijn, wel via e-mail ledenadministratie@vispas.nl. Of

ledenadministratie@wassenaarsehsv.nl.

 

6. Jeugdleden zijn leden die per 01-01-2024 geen 14 jaar zijn en betalen dus voor de Jeugd –VISpas en lidmaatschap € 17.50.

 

7. Het leden aantal is in 2023 teruggelopen, van 1500 naar 1483, waarvan 1386 Senior leden 61Jeugdleden 54 extra VISpas en een gratis pas 2023 Jeugdleden voor de wateren van de WHSV uitgegeven.

 

8. Via de On-Line module via de website 144 nieuwe leden dat zijn er meer dan in 2022

 

9. Totaal nieuwe uitgegeven VBL’s (geen).

 

Hierna werd er een pauze ingelast, waarbij de aanwezigen uitgenodigd werden voor een drankje aan de bar.

 

Na 10 minuten werd de vergadering weer voortgezet en werd het woord aan Bram gegeven voor de wedstrijdzaken.

 

7. Wedstrijdzaken 2023

 

1. Terugblik competitie 2023:

Afgelopen seizoen hebben we redelijk weer gehad tijdens de wedstrijden.

De vangsten waren over het algemeen goed, zeker als je de uitslagen van verenigingen uit het midden en noorden van het land kijkt.

We hebben dit jaar samen 2089kg vis gevangen tegenover 1603kg vorig jaar dus een flinke verbetering.

De dagprijzen werden gewonnen door:

1E wed 25 maart T, Spaarne Hans den Reijer met 19250gr;

2e wed 1 april Markervaart Hans Knura met 23290gr;

3e wed 15 april Rijn Cor de Haar met 26700gr;

4e wed 22 april Markervaart Willem Stoutjesdijk 20240gr;

5e wed 13 mei NHK Akersloot Piet Mieloo 28730gr;

6e wed 20 mei Amstel Bram Zwanenburg 28280gr;

7e wed 27 mei T, Spaarne Bert Kom 6610gr;

8e wed 10 juni Nauernaschevaart Piet Mieloo 10500gr;

9e wed 8 juli Amstel-Drecht Boet Kastanja 21000gr;

10e wed 15 juli NHK West en Oostgraftdijk Bram Zwanenburg 25190gr;

11e wed 29 juli T, Spaarne Andre Bal 20650gr;

12e wed 5 augustus NHK Akersloot Fred van Eijk 23250gr;

13e wed 26 augustus Amstel-Drecht Ronald Hulst 19550gr;

14e wed 9 september Nauernaschevaart Andre Bal 18200gr;

15e wed 16 september Amstel Nes Cor de Haar 12160gr;

16e wed T, Spaarne Bram Zwanenburg 7970gr.

 

De hoogste dagvangst was voor Piet Mieloo met 28730gr.

De grootste Karper van 40 cm werd gevangen door Willem Stoutjesdijk en Andre Bal.

De grootste Brasem van 63 cm werd gevangen door Andre Bal. 

 

Kampioen van de A poule Bram Zwanenburg.

Kampioen van de B poule Boet Kastanja.

 

Algemeen kampioen Bram Zwanenburg.

 

Gepromoveerd Boet Kastanja en Andre Bal.

Gedegradeerd Dirk Koolmoes en Hans den Reijer. 

 

Verdeling koppelprijzen 2023

7x Bram Zwanenburg

6x Willem Stoutjesdijk

5x Bert Kom

5x Jan v d Oever

5x Hans Knura

4x Piet Mieloo

4x Ronald Hulst

4x Hans den Reijer

4x Andre Bal

3x Dirk Koolmoes

3x Francis scott

3x Cor de Haar

2x Willem Gijsman

2x Fred van Eijk

2x Rob van Leeuwen

0x Ton Hakkeling, Kees Riem en Leo Groenewegen

 

Vooruitblik seizoen 2024:

Bijna alle vergunningen voor volgend jaar zijn aangevraagd, enkel de vergunningen voor het NHK bij Akersloot kon Bram nog niet aanvragen dat kan waarschijnlijk pas vanaf januari.

We hebben intussen de eerste vergunningen van AHV binnen, dit zijn de vergunningen voor de Amstel en Amstel-Drecht.

Helaas kunnen we volgend jaar niet vissen tussen Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam maar wel twee keer in de Amstel tussen Ouderkerk aan de Amstel en Nes aan de Amstel.

Voor de vergunningen van De Leidse Hengelaarsbond (De Rijn en De Zijl) heeft Bram mondeling toezegging gehad .

We gaan nog wel even bij de Zijl kijken of het geschikt voor ons is i.v.m. parkeren.

De datums voor de wedstrijden staan zo goed als vast enkel kunnen de wateren nog wijzigen als de aanvragen niet door gaan.

 

We hebben besloten de Markervaart uit het schema te halen en 1 wedstrijd minder te vissen in het ’T Spaarne, hiervoor zijn de Ringvaart, De Zijl en het NHK Neckermolen in de plaats gekomen.

 

Uitslag en standen.

De uitslag en het klassement wordt eerst op de wedstrijd app gezet en komt voor dinsdag op de website.

 

Loten 

Bram hoort nog steeds via via dat er getwijfeld wordt of het loten wel eerlijk gaat.

Hij heeft liever dat de mensen die aan zijn eerlijkheid twijfelen dit persoonlijk bij hem melden en niet een verhaal gaan verspreiden.

Hij wordt hier persoonlijk een beetje moe van.

 

Bram heeft het afgelopen seizoen de loting samen met Willem van Duijn gedaan, we deden dit via videobellen.

Bram schreef de wedstrijdkaarten uit en trok de namen en Willem trok de plaatnummers.

Als er iemand de loting weer bij de pomp wil doen vindt hij dat prima, maar dan moet degene wel de kop en staartnummers goed bij houden.

-Er melden niemand zich aan en iedereen was het er mee eens dat de loting gewoon door Willem en Bram gedaan wordt en dat er ook niet meer over gezeurd moet worden.

 

De voorzitter riep de aanwezige vissers op achter Bram te gaan staan en bij ontevredenheid van iemand, deze persoon er dan ook op aan te spreken dat zij wel vertrouwen in Bram hebben!

 

Hulp bij de weging:

We hopen komend seizoen op wat meer hulp bij het wegen.

Vaak lopen we met twee man wat eigenlijk 1 te weinig is.

- Er werd besloten dat komend seizoen kop en staart mee helpen met de weging zodra zij hun spullen hebben opgeruimd!

 

 

 

8. Bijzondere wedstrijden:

• Piet Meijvogel memoriam 29 april Ringvaart Schiphol. 

Winnaar Fred Meeuwenoord met 6350gr.

 

• BBQ wedstrijd 17 juni NHK Westgraftdijk.

Winnaar Jan v d Oever met 24360gr.

 

• Pennekevolt 30 juni Schelle.

Winnaars Robert van Duijn en Bram Zwanenburg met beide 81300gr.

 

• Vaste stok wedstrijd 22 juli NHK Neckermolen.

Winnaar Andre Bal met 8500gr.

 

• Gelote koppelwedstrijd samen met SHV en De Leede NHK Spijkerboor/Oostgraftdijk 19 augustus.

Winnaars Boet Kastanja en Ron van Dam met 29900gr.

 

• Eigen gelote koppelwedstrijd 7 oktober Ringvaart Schiphol Oost.

Winnaars Hans den Reijer en Bram Zwanenburg met 21890gr.

 

 

ACTIVITEITEN.

 

Door Hans werd de Situatie bij AHV Amsterdam uitgelegd:

 

- geen wedstrijden (voor derden) op traject Ouderkerke en de Politieschool (A10) in de periode juni tot september vanwege overlast voor omwonenden.

 

- Wij hebben volgend seizoen geen wedstrijden op dit traject waarschijnlijk geven ze hun eigen wedstrijden voorrang .

 

- in verband met de geplande dijkreconstructies aan de Amstel welke in 2025 gaan plaatsvinden is het mogelijk dat er medio 2024 aan de oever al (kleinschalig) voorbereidende werkzaamheden kunnen gaan plaatsvinden. 

Dit is met name van toepassing voor traject Ness en een gedeelte Amstel Drecht Kanaal.

Dit kan inhouden dat we voor geplande wedstrijden 2e helft 2024 eventueel moeten uitwijken. 

 

 

20 april en 7 september Ness, en 6 juli- 3 augustus Amstel Drecht.

Maar dat zullen wij goed monitoren.

 

Ook al eerder aangegeven dat parkeren op de Amsteldijk mogelijk geen problemen zal veroorzaken. 

Wij hebben contact gehad met het bedrijfsonderdeel Handhaving van de (regio)gemeente Amstelveen.

Indien wij ons aan algemene gedragsregels houden zal er niet snel een boete opgelegd worden.

Dat wil dus zeggen goed en zo strak mogelijk parkeren om geen onnodige hinder (doorgaand verkeer/voetgangers) te veroorzaken.

Een officieel voetpad is het daar echter niet.

 

Algemene berichten;

-dan nog wat AHV berichten over de geruchten weerhaak loos en loodvrij vissen vanaf 2024.

Wij hebben hierover contact opgenomen met de AHV.

Er wordt idd over gesproken maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen, waarschijnlijk 2025.

 

Nogmaals Leefnetten vrij vissen;

-bij vrij vissen geen leefnetten meer gebruiken in Amsterdams water.

Amsterdams water betreft ook het Amstel Drecht van Vrouwenakker

Tot aan huize "De Lucht" is dit Amsterdams water.

 

De rest is Midwest Ned. waar leefnet gebruik nog is toegestaan.

 

Ringvaart (Eveleens)

Parkeren Leimuiderdijk Ringvaart (eveneens), er mag hier uiteraard ook geen onnodige hinder worden veroorzaakt. 

Lastig parkeren, zoveel mogelijk berm gebruiken. Ook geen officieel voetpad. (Geen wettelijke bebording aanwezig). Nader bericht volgt.

 

Hierna werden de prijzen van de competitie uitgereikt, waarbij Bram de naam, plaats en punten voorlas en de voorzitter de goede bon en een bos bloemen aan de persoon overhandigde.

 

Na de uitslagen van de competitie kwamen de uitslagen van de grootste vis en de overall kampioen.

 

9. Karperzaken;

De karper afdeling heeft dit jaar een rustig jaar beleefd. Er werd dit jaar eindelijk bereikt dat wij tijdens het vissen op karper gebruik mogen maken van een eenvoudig schuilmiddel, op de daartoe aangewezen plaatsen, waaronder de Wassenaarse Wetering, vanaf de jachthaven tot aan het Valkenburgs meer. Uiteraard alleen in de maanden dat er mag worden nacht gevist. 

 

De gehele voorwaarden vindt u inmiddels terug in de APV van Wassenaar.

 

Ook dit jaar heeft de karper afdeling weer een aantal rondleidingen verzorgd op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Er zijn geen grote wijzigingen in de voorwaarden van het bezoek, behalve dat er geen nieuwe zogeheten “tokens” meer worden uitgegeven. Indien men toegang heeft zonder in bezit te zijn van een Token, moet bij de poort zich aanmelden en verderop ook bij het hek bij het vossenlaantje om bij de jachthaven te komen.

 

Voorgaande jaren zijn wij als vereniging bezig geweest met het creëren van een karper vijver en hadden we daarvoor twee locaties op het oog. Deze zijn om diverse redenen niet geschikt geacht. Daardoor is het voor ons als vereniging op dit moment niet mogelijk om daar verder op te investeren. Onze hoop is gevestigd op een eventueel te maken plas op Valkenhorst, hoewel tot op de dag van vandaag niet zeker is of deze er zal komen. We houden u op de hoogte.

 

10. Rondvraag;

Tijdens de rondvraag werd gevraagd of er nog bijzonderheden waren.

 

Naam Bijzonderheden

Bert Kom                Geen

Boet Kastanja        Geen

Hans Knurra        Geen

Willem Gijsman        Geen

Willem Stoutjesdijk   Geen

Ton Hakkeling        Geen

Piet Mieloo                Geen

Dirk Koolmoes        Geen

Willem van Duijn       Geen

Ronald v. Leeuwen     Geen

Ronald Hulst         Geen

Jan van de Oever Geen

Hans den Reijer         Geen

Bram Zwanenburg Geen

Dennis Oomen         Geen

André Breijer         Geen

 

11. Afsluiting;

De voorzitter bedankt alle aanwezigen, sloot de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.

 

Hiermee beëindigde hij de Algemene Ledenvergadering WHSV 2023.